રણબીર સાથે ફિલ્મ ‘એનિમલ’નું પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત રશ્મિકા, સાડીમાં લાગી ખૂબ સુંદર

રણબીર સાથે ફિલ્મ ‘એનિમલ’નું પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત રશ્મિકા, સાડીમાં લાગી ખૂબ સુંદરરણબીર સાથે ફિલ્મ ‘એનિમલ’નું પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત રશ્મિકા, સાડીમાં લાગી ખૂબ સુંદર

Leave a comment