રશ્મિકા મંદાના પહેલા આ અભિનેત્રીઓ સાથે સીરિયલ કિસર બની લિપ લોક કરી ચુક્યો છે રણબીર કપૂર, એક તો હતી 8 વર્ષ મોટી

રશ્મિકા મંદાના પહેલા આ અભિનેત્રીઓ સાથે સીરિયલ કિસર બની લિપ લોક કરી ચુક્યો છે રણબીર કપૂર, એક તો હતી 8 વર્ષ મોટીરશ્મિકા મંદાના પહેલા આ અભિનેત્રીઓ સાથે સીરિયલ કિસર બની લિપ લોક કરી ચુક્યો છે રણબીર કપૂર, એક તો હતી 8 વર્ષ મોટી

Leave a comment