શંખ ફૂંકવાથી ઘણી બીમારીઓ દૂર થશે, ચહેરા પરથી ગાયબ થઈ જશે કરચલીઓ

શંખ ફૂંકવાથી ઘણી બીમારીઓ દૂર થશે, ચહેરા પરથી ગાયબ થઈ જશે કરચલીઓશંખ ફૂંકવાથી ઘણી બીમારીઓ દૂર થશે, ચહેરા પરથી ગાયબ થઈ જશે કરચલીઓ

Leave a comment