મોરારીબાપુ રામકથા તારીખ 22/04/2023 થી 30/04/2023

Morari Bapu Ramkatha live @ Nakhtrana 22/04/2023

Morari Bapu’s Ram Katha in Nakhatrana: 22nd April – 30th April 2023

Katha Chaupai: तेहिं अवसर सुनि सिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा ॥ tehi̐ avasara suni siva dhanu bhaṁgā | āyau bhṛgukula kamala pataṁgā || गौरि सरीर भूति भल भ्राजा । भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा ॥ gauri sarīra bhūti bhala bhrājā | bhāla bisāla tripuṁḍa birājā ||

बालकाण्ड – दोहा २६८ Balkand – Doha 268 Day 1 – Manas Akshay Tritiya

Date: 22/04/2023 Location: Nakhatrana, Kutch – Gujarat, India

Katha: 916 Language: Gujarati

Leave a comment